En del av lösningen

För oss är det självklart att vara med och bidra till att skapa en mer hållbar värld. På Interkredit ser vi nämligen oss själva som en del av lösningen.  Vi har möjligheten, och ansvaret, att bidra till en hållbar utveckling av det samhälle vi verkar i.

Vi lever efter vårt koncernmotto ”Making each other better” och är övertygade om att vår erfarenhet och expertis gör en positiv skillnad som i slutändan gynnar samhället som helhet. Då vi tycker att ansvarsfulla affärer är viktigt vill vi integrera etiska, sociala, miljömässiga risker och ekonomiska överväganden i alla delar av vår verksamhet.  Genom att göra så, skapar vi nya affärsmöjligheter, minskar riskerna och uppmuntrar näringslivet att bli mer hållbart.

Vi som finansiell aktör vill bidra till en positiv utveckling genom att vara med och finansiera framtidens hållbara innovationer och stötta företag med tydlig hållbarhetsprofil samtidigt som vi tar hänsyn till miljörelaterade och sociala risker.

Interkredits hållbarhetsarbete vilar på fyra grundpelare:

  • Ansvar för miljö och klimat: Interkredit värnar om miljön för nuvarande och kommande generationer. Negativ miljö- och klimatpåverkan vill vi begränsa i så stor omfattning som möjligt genom att använda lämpliga produkter och tjänster, följa lagar och regler samt ställa krav på leverantörer och uppmuntra  medarbetare, klienter och kunder till miljömedvetenhet
  • Socialt ansvarstagande: VI tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, klienter, kunder, leverantörer eller på annat sätt påverkas av företaget. Vår arbetsplats präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde individen. Vi strävar efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
  • Ekonomiskt ansvarstagande: En förutsättning för en välfungerande finansiell verksamhet är att främja en långsiktigt sund ekonomi för våra klienter. Det gör vi bland annat genom att tydliggöra eventuella risker och går igenom företagens långsiktiga ekonomiska situation. Vi strävar efter hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt i alla led.
  • Etik och regelverk: Interkredit tillämpar koncernens uppförandekod och har värderingar och kultur som utgångspunkt i beslutsfattandet och i hur vi uppför oss.  Interkredit har en hållbarhetspolicy som syftar till att ge vägledning till samtliga inom bolaget i hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och vilka värderingar Interkredit står för.  Vi har processer, interna regelverk och stödfunktioner på plats för att säkerställa att vår verksamhet lever upp till  relevanta lagar och regler.

En integrering av hållbarhet i företagsverksamheten är en investering för framtiden